نام کاربری :
رمز ورود :
نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام
www.zibashahrlab.ir
www.zibashahrlab.ir
    مراجعه کنند گرامی
لطفا برای دریافت جواب از شماره نام کاربری و شماره همراه اعلام شده به پذیرش (به همراه صفر اول) به عنوان رمز عبور استفاده بفرمایید.
در ضمن تست های زیر  قابلیت دریافت از طریق سایت را ندارندتست های NIPT – غربالگری سندروم داون – تست  تعین جنسیت جنین
تمامی تست بخش مولکولی (PCR) ، پاتولوژی ،  ژنتیک  و آلرژی  نمودار های الکتروفورز 
و تست های  FLOW CYTOMETRY – HPV – VBG - IRT -  CD MARKER – Plasma Amino Acid – Urine Amino Acid